Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN XTA322_XML và ứng dụng (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
2 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
3 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
4 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
6 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
7 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
8 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
9 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
10 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
12 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
14 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
15 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
16 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
18 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
19 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
20 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
21 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
22 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
23 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
24 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
25 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C F
26 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
27 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
28 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
29 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
31 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
32 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
33 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
34 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
35 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
36 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
37 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
38 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
39 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
40 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
41 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
42 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
43 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
44 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
45 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
46 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
47 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
48 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
49 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
50 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
51 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
52 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học