Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN VNP121_Tiếng Việt thực hành (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
49 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B C
50 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
51 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
52 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
53 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B C
54 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
55 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
58 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
59 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
60 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
61 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
66 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B C
70 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
80 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
81 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
82 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
83 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
84 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
85 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
86 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
87 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
88 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
89 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
90 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
92 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
93 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
94 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
95 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
96 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
97 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
98 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
99 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
100 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
101 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
102 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
103 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
104 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
105 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
106 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
107 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
108 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
109 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
110 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
111 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
112 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
113 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
114 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
115 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
116 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
117 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
118 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
119 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
120 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
121 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
122 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
123 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
124 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
125 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
126 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
127 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
128 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
129 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
130 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C