Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN VNP121_Tiếng Việt thực hành (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
16 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
17 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
29 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
30 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A B
31 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
48 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
49 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
50 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
51 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
52 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
53 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
54 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
70 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
71 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
72 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
73 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
74 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
75 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
76 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
77 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
78 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B B
79 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
80 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
81 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B B
82 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
83 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
84 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
85 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
86 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
87 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
88 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B B
89 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
90 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
91 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
92 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
93 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
94 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
95 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
101 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
102 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
103 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
104 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
105 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
106 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
107 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
108 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
109 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
110 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
111 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
112 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
113 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
114 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
115 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
116 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
117 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
118 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
119 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
120 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
121 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
122 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
123 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
124 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
125 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
126 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
127 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
128 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
129 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
130 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
131 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
132 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
133 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
134 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
135 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
136 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
137 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
138 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
139 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
140 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
141 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
142 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
143 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
144 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C B
145 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
146 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
147 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
148 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
149 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
150 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
151 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
152 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E B
153 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
154 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
155 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
156 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
157 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
158 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
159 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
160 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
161 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
162 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A B
163 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
164 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
165 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
166 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A B
167 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
168 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
169 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
170 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
171 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
172 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
173 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
174 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A B
175 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
176 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
177 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
178 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B