Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN VNP121_Tiếng Việt thực hành (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
7 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
8 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A A
9 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
10 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A A
11 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
12 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
13 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A A
14 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
15 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D A
16 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D A
17 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D A
18 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D A
19 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D A
20 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D A
21 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D A
22 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D A
23 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
24 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
25 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B A
26 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
27 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B A
28 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B A
29 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B A
30 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
31 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A A
32 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A A
33 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
34 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C A
35 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
36 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C A
37 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C A
38 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C A
39 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
40 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
41 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E A
42 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
43 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
44 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E A
45 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E A
46 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E A
47 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
48 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
49 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
50 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A A
51 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A A
52 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A A
53 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
54 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A A
55 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A A