Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
6 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A D
11 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
12 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
13 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A D
14 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
27 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
28 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B D
36 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
37 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
38 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B D
39 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
40 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B D
41 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B D
42 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B D
43 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B D
44 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B D
45 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B D
46 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B D
47 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B D
48 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
49 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
50 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
51 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A D
52 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C D
53 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
54 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
55 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C D
56 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
57 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C D
58 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
59 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
60 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
61 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
62 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E D
63 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E D
64 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
65 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
66 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
67 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A D
68 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
69 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A D
70 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
71 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
72 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A D