Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
54 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
55 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
58 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
59 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
60 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
61 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
66 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
70 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
79 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
80 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
81 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
82 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
83 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
84 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
85 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
86 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
87 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
88 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
89 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
90 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
92 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
93 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
94 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
95 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C C
96 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
97 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
98 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
99 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
100 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
101 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C C
102 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
103 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
104 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
105 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
106 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
107 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
108 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
109 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
110 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
111 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
112 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
113 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
114 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
115 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
116 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
117 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
118 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
119 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
120 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
121 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
122 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
123 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
124 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
125 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
126 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
127 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
128 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
129 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
130 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
131 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
132 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
133 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
134 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
135 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
136 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A C
137 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
138 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
139 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
140 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
141 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
142 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C
143 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C