Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
68 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
69 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
94 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B B
95 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
101 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
102 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
103 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
104 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
105 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
106 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
107 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
108 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
109 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
110 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
111 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
112 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
113 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
114 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
115 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
116 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E B
117 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
118 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E B
119 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
120 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
121 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E B
122 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
123 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
124 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
125 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E B
126 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
127 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
128 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
129 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
130 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
131 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
132 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
133 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
134 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
135 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
136 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
137 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
138 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
139 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
140 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
141 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E B
142 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
143 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
144 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
145 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
146 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
147 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
148 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
149 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
150 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
151 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
152 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
153 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
154 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
155 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
156 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A B
157 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
158 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B
159 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B