Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN STP231_Lập trình có cấu trúc (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
45 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
46 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
47 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
49 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
50 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
51 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B D
52 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
53 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B D
54 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B D
55 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B D
56 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B D
57 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B D
58 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
59 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
60 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
61 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
62 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
63 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
64 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
65 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
66 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
67 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A D
68 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
69 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
70 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
71 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
72 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
73 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
74 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C D
75 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
76 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
77 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
78 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
79 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
80 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D
81 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
82 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
83 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
84 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
85 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E D
86 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
87 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
88 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
89 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E D
90 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E D
91 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
92 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
93 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
94 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E D
95 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E D
96 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
97 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
98 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
99 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
100 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
101 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
102 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
103 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
104 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
105 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
106 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
107 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
108 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A D
109 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
110 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
111 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
112 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
113 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D