Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN STP231_Lập trình có cấu trúc (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
7 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
13 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
14 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
15 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
24 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
25 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
26 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
30 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
31 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
32 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
33 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
34 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
35 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
36 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
37 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
38 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
39 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
40 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
41 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
42 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
43 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
44 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
45 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B B
46 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
47 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
48 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
49 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
55 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
56 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
57 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
58 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
59 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
60 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
61 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
62 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
63 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
64 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
65 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
66 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
67 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
68 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
69 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
70 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
71 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
72 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A B
73 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
74 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
75 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
76 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
77 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A B
78 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
79 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A B
80 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B