Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN SSK221_Kỹ năng mềm (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
16 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
17 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
18 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
29 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A B
30 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A B
31 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A B
48 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
49 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
50 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
51 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
76 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
77 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
78 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
79 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
80 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
81 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
82 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
83 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
84 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
85 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
94 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
95 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B B
101 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
102 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
103 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
104 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
105 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
106 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
107 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C B
108 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
109 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C B
110 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
111 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C B
112 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
113 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
114 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
115 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
116 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
117 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
118 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
119 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C B
120 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
121 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
122 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
123 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
124 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
125 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
126 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
127 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
128 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
129 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
130 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
131 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
132 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
133 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E B
134 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
135 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
136 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
137 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E B
138 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E B
139 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
140 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
141 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E B
142 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
143 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
144 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
145 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E B
146 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
147 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
148 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
149 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
150 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E B
151 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
152 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
153 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
154 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
155 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A B
156 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
157 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A B
158 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A B
159 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
160 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
161 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A B
162 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
163 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
164 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
165 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A B
166 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
167 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
168 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
169 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
170 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B
171 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B