Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN SSK221_Kỹ năng mềm (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A A
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A A
8 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A A
9 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A A
10 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A A
11 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A A
12 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A A
13 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A A
14 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A A
15 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
16 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A A
17 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A A
18 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A A
19 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A A
20 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A A
21 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A A
22 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A A
23 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A A
24 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A A
25 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
26 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A A
27 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A A
28 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
29 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A A
30 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A A
31 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
32 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A A
33 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A A
34 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A A
35 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A A
36 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A A
37 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A A
38 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A A
39 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A A
40 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
41 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A A
42 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A A
43 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A A
44 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A A
45 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A A
46 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A A
47 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A A
48 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
49 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A A
50 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A A
51 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
52 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A A
53 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A A
54 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A A
55 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A A
56 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A A
57 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A A
58 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A A
59 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A A
60 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
61 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A A
62 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
63 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A A
64 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A A
65 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
66 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A A
67 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
68 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A A
69 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
70 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
71 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D A
72 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D A
73 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D A
74 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D A
75 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D A
76 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D A
77 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D A
78 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D A
79 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D A
80 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D A
81 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D A
82 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D A
83 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D A
84 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D A
85 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D A
86 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D A
87 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D A
88 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D A
89 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D A
90 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D A
91 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D A
92 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D A
93 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D A
94 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B A
95 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B A
96 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B A
97 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
98 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B A
99 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B A
100 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
101 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B A
102 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B A
103 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B A
104 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B A
105 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B A
106 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B A
107 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B A
108 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B A
109 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
110 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A
111 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B A
112 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B A
113 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B A
114 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B A
115 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B A
116 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B A
117 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B A
118 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B A
119 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B A
120 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B A
121 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
122 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B A
123 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
124 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B A
125 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B A
126 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B A
127 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B A
128 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B A
129 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B A
130 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B A
131 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
132 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B A
133 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B A
134 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B A
135 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
136 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B A
137 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B A
138 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B A
139 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B A
140 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B A
141 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B A
142 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
143 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
144 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
145 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B A
146 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B A
147 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B A
148 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B A
149 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B A
150 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A A
151 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A A
152 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A A
153 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A A
154 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A A
155 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A A
156 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A A
157 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A A
158 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A A
159 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A A
160 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A A
161 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A A
162 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
163 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A A
164 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A A
165 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A A
166 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C A
167 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C A
168 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C A
169 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C A
170 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C A
171 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C A
172 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C A
173 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
174 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C A
175 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C A
176 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C A
177 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C A
178 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C A
179 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C A
180 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C A
181 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C A
182 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
183 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
184 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
185 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C A
186 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E A
187 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E A
188 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E A
189 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E A
190 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E A
191 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E A
192 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E A
193 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
194 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
195 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E A
196 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E A
197 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E A
198 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E A
199 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E A
200 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E A
201 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E A
202 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E A
203 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E A
204 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E A
205 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E A
206 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E A
207 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E A
208 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E A
209 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E A
210 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E A
211 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E A
212 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
213 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E A
214 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E A
215 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A A
216 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A A
217 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A A
218 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
219 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A A
220 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A A
221 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A A
222 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A A
223 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A A
224 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A A
225 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
226 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A A
227 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A A
228 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A A
229 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A A
230 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A A
231 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A A
232 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
233 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
234 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A A
235 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A A
236 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A A
237 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A A
238 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A A
239 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A A
240 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A A
241 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A A
242 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A A
243 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A A