Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN SPP431_Thực tập chuyên ngành (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
15 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A B
16 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A B
17 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A B
18 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
19 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
20 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
21 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A B
22 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
29 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
30 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
31 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
32 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
33 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A B
34 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
35 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
36 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
37 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
48 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
49 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A B
50 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
51 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
52 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
53 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
54 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
55 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
56 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
57 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
58 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
59 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
60 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
61 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
62 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
63 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
64 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
65 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
70 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
71 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
72 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
73 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
74 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
75 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
76 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
77 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
78 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
79 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
80 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
81 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
82 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
83 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D B
84 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B B
85 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
86 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B B
87 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B B
88 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
89 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
90 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
91 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
92 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
93 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B B
94 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
95 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
96 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
97 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
98 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
99 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
100 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
101 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B B
102 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
103 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
104 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
105 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
106 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
107 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
108 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
109 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
110 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
111 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B B
112 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
113 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
114 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
115 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
116 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
117 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
118 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
119 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
120 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
121 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
122 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
123 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B B
124 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
125 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B B
126 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
127 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B B
128 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B B
129 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
130 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
131 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A B
132 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
133 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
134 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
135 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
136 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
137 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
138 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
139 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
140 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A B
141 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C B
142 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C B
143 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C B
144 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
145 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C B
146 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
147 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
148 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
149 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
150 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
151 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
152 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
153 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
154 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
155 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C B
156 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
157 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
158 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C B
159 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
160 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C B
161 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
162 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
163 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
164 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E B
165 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E B
166 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E B
167 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E B
168 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
169 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
170 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
171 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
172 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
173 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E B
174 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
175 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
176 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
177 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
178 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
179 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
180 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
181 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
182 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E B
183 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
184 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
185 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
186 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
187 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
188 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
189 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
190 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A B
191 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
192 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
193 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A B
194 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
195 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
196 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
197 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A B
198 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A B
199 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
200 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
201 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
202 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
203 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
204 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A B
205 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A B
206 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B