Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN SPP431_Thực tập chuyên ngành (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A A
7 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A A
8 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A A
9 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A A
10 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A A
11 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
12 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A A
13 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A A
14 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A A
15 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A A
16 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A A
17 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
18 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A A
19 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A A
20 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
21 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A A
22 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A A
23 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A A
24 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A A
25 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A A
26 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A A
27 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
28 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A A
29 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A A
30 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A A
31 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A A
32 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
33 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A A
34 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A A
35 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A A
36 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A A
37 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A A
38 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A A
39 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
40 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A A
41 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A A
42 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A A
43 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
44 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D A
45 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D A
46 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
47 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D A
48 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D A
49 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D A
50 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D A
51 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D A
52 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D A
53 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D A
54 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D A
55 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D A
56 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D A
57 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D A
58 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D A
59 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D A
60 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D A
61 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D A
62 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D A
63 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D A
64 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D A
65 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D A
66 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D A
67 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D A
68 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D A
69 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B A
70 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B A
71 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B A
72 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B A
73 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
74 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
75 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B A
76 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
77 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B A
78 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B A
79 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B A
80 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B A
81 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B A
82 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
83 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A
84 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B A
85 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B A
86 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B A
87 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B A
88 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B A
89 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B A
90 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
91 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B A
92 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B A
93 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B A
94 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B A
95 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B A
96 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
97 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B A
98 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B A
99 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B A
100 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B A
101 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
102 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B A
103 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A A
104 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A A
105 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A A
106 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A A
107 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A A
108 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A A
109 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A A
110 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A A
111 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A A
112 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A A
113 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A A
114 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C A
115 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C A
116 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C A
117 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C A
118 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C A
119 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C A
120 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C A
121 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C A
122 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C A
123 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C A
124 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
125 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C A
126 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C A
127 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C A
128 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C A
129 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C A
130 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C A
131 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C A
132 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C A
133 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C A
134 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C A
135 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C A
136 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C A
137 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C A
138 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E A
139 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E A
140 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E A
141 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E A
142 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E A
143 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E A
144 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
145 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E A
146 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E A
147 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E A
148 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E A
149 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E A
150 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E A
151 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E A
152 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E A
153 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E A
154 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E A
155 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E A
156 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E A
157 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
158 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E A
159 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A A
160 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A A
161 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A A
162 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A A
163 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
164 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A A
165 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A A
166 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A A
167 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A A
168 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A A
169 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A A
170 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A A
171 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A A
172 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A A
173 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A A
174 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A A
175 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A A
176 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A A
177 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A A
178 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A A
179 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A A
180 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
181 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A A
182 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A A
183 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A A
184 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A A
185 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A A
186 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A A
187 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A A
188 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A A
189 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A A
190 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A A
191 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A A
192 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A A