Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN SOE221_Công nghệ phần mềm (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
19 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
20 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
21 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
22 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
23 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
24 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
25 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
26 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
27 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
33 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
34 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
35 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
36 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
37 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
38 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
39 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
40 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
41 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
42 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
43 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
44 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
45 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
46 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
47 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
55 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
56 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
57 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
58 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
59 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
60 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
61 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
62 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
63 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
64 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
65 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
66 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
67 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
68 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
69 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
70 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
71 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
72 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
73 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
74 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
75 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A C
76 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
77 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
78 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
79 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
80 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D C
81 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
82 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
83 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
84 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
85 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
86 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
87 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
88 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
89 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
90 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
91 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
92 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
93 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
94 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
95 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
96 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
97 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
98 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
99 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
100 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
101 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
102 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
103 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
104 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
105 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
106 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
107 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
108 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
109 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B C
110 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
111 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
112 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
113 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
114 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
115 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
116 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
117 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
118 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
119 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
120 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
121 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
122 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
123 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
124 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
125 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
126 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
127 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
128 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
129 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B C
130 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
131 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
132 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
133 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
134 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
135 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
136 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
137 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
138 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
139 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
140 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
141 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
142 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
143 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
144 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
145 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
146 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
147 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
148 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
149 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
150 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
151 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
152 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B C
153 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
154 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
155 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
156 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
157 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
158 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
159 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
160 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
161 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
162 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
163 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
164 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
165 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
166 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
167 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
168 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
169 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
170 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
171 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
172 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
173 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
174 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
175 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
176 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
177 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
178 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
179 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
180 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
181 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
182 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
183 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
184 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
185 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
186 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
187 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
188 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
189 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
190 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
191 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
192 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
193 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
194 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
195 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C C
196 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
197 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
198 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
199 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
200 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
201 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
202 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
203 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
204 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
205 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
206 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
207 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
208 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
209 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
210 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
211 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
212 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
213 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
214 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
215 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
216 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
217 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
218 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
219 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
220 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
221 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
222 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
223 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
224 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
225 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
226 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
227 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
228 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
229 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
230 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
231 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
232 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
233 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
234 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
235 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
236 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
237 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
238 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
239 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
240 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
241 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
242 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
243 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
244 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
245 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
246 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
247 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
248 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
249 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
250 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
251 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
252 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
253 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
254 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
255 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C