Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN SOE221_Công nghệ phần mềm (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
16 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
34 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
40 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
41 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
42 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
43 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B B
46 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
47 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
48 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
49 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
59 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
61 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
62 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
63 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
64 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
65 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
66 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
67 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A B
68 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
69 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
70 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C B
71 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
72 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
73 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
74 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
75 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
76 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
77 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
78 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
79 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
80 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
81 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E B
82 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
83 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
84 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
85 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B