Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN SLE321_Tự chọn (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C B