Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN PRS221_Xác suất thống kê (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A D
11 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
34 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
35 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D D
36 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
37 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
45 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
46 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
47 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
48 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
49 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B D
50 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
51 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
52 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
53 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
54 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
55 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B D
56 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
57 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
58 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
59 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
60 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
61 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A D
62 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A D
63 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
64 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
65 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
66 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
67 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
68 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
69 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
70 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
71 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C D
72 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C D
73 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
74 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
75 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
76 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
77 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
78 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E D
79 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
80 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
81 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
82 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
83 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
84 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A D
85 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
86 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
87 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A D
88 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
89 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
90 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
91 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D