Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN PRS221_Xác suất thống kê (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
10 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
28 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
32 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
33 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
34 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
35 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
39 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
40 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
41 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
42 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
43 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
44 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
45 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
46 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
47 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
48 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
49 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
50 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
51 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
52 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
53 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
54 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
55 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
56 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
57 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
58 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
59 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
60 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
61 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
62 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
63 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
64 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
65 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
66 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
67 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
68 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
69 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
70 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
71 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
72 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
73 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
74 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
75 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
76 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
77 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
78 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
79 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
80 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
81 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
82 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
83 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
84 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
85 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
86 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
87 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
88 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
89 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
90 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E C
91 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
92 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
93 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
94 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
95 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
96 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
97 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
98 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
99 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
100 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A C
101 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
102 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
103 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
104 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
105 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
106 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
107 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
108 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
109 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C