Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN PRS221_Xác suất thống kê (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
68 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
82 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
83 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
84 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
85 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A B
86 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
87 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
88 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
89 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
90 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
91 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
92 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
93 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
94 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C B
100 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
101 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C B
102 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
103 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
104 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
105 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
106 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
107 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
108 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
109 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
110 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E B
115 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
116 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E B
117 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E B
118 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E B
119 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
120 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E B
121 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
122 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
123 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
124 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
125 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
126 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
127 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E B
128 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
129 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
130 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A B
131 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
132 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
133 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A B
134 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
135 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A B
136 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
137 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A B
138 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
139 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A B
140 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A B
141 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
142 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
143 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
144 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
145 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A B
146 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B
147 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A B