Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN PRS221_Xác suất thống kê (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A A
7 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A A
8 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A A
9 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A A
10 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A A
11 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A A
12 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A A
13 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A A
14 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A A
15 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A A
16 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A A
17 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A A
18 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A A
19 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A A
20 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A A
21 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A A
22 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A A
23 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A A
24 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A A
25 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A A
26 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A A
27 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
28 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D A
29 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D A
30 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D A
31 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D A
32 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D A
33 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D A
34 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
35 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B A
36 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B A
37 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
38 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B A
39 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B A
40 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B A
41 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B A
42 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
43 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A
44 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B A
45 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B A
46 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B A
47 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B A
48 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B A
49 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B A
50 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
51 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B A
52 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B A
53 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B A
54 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B A
55 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B A
56 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B A
57 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B A
58 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B A
59 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B A
60 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B A
61 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B A
62 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A A
63 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C A
64 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C A
65 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C A
66 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E A
67 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E A
68 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E A
69 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E A
70 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E A
71 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E A
72 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E A
73 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E A
74 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E A
75 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E A
76 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A A
77 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A A