Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
2 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
3 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A F
7 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A F
8 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
9 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
10 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
12 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
14 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
15 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A F
16 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D F
18 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B F
19 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
20 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B Chưa học hoặc Không phải học
21 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B F
22 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
23 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
24 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
25 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
26 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C F
27 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
28 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
29 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
31 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
32 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
33 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
34 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
35 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
36 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
37 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A F
38 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A F
39 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
40 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
41 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A F
42 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A F