Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
8 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A D
9 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A D
10 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A D
22 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A D
23 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A D
24 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A D
25 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
35 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A D
36 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
37 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
38 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
39 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
40 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
41 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D D
42 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D D
43 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
45 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
46 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D D
47 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
48 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
49 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
50 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
51 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
52 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
53 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B D
54 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
55 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
56 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B D
57 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B D
58 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
59 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
60 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
61 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
62 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B D
63 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
64 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B D
65 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
66 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
67 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B D
68 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
69 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B D
70 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
71 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B D
72 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
73 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A D
74 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
75 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
76 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A D
77 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A D
78 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
79 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
80 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C D
81 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
82 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
83 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
84 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
85 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
86 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
87 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
88 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C D
89 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
90 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C D
91 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C D
92 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C D
93 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
94 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
95 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C D
96 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C D
97 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
98 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
99 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C D
100 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E D
101 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E D
102 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
103 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
104 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
105 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E D
106 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
107 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D
108 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
109 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
110 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
111 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
112 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
113 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
114 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
115 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
116 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
117 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A D
118 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
119 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
120 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
121 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A D
122 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
123 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
124 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A D
125 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
126 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
127 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
128 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
129 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A D
130 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D
131 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D