Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN POM331_Lập trình trên thiết bị di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
2 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
3 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A D
4 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A D
5 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A D
6 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A D
7 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
8 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
9 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
10 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A D
11 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
12 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
13 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A D
14 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D D
20 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D D
21 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
22 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
23 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D D
24 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D D
25 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
26 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D D
27 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
28 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B D
31 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
32 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B D
33 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B D
34 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B D
35 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
36 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
37 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
38 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
39 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
40 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B D
41 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
42 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C D
43 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
44 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
45 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
46 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
47 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
48 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C D
49 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
50 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C D
51 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C D
52 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
53 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
54 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C D
55 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
56 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C D
57 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C D
58 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E D
59 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
60 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E D
61 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E D
62 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E D