Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN POM331_Lập trình trên thiết bị di động (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
2 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
3 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
4 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
5 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
6 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
14 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
15 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A C
16 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
17 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
19 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
20 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
21 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
22 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
23 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
24 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
25 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
26 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
27 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
28 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
29 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
30 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
31 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
32 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
33 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
34 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
35 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
36 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
37 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
38 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
39 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
40 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
41 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
42 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
43 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
44 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
45 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
46 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
47 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C C
48 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
49 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
50 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
51 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
52 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
53 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
54 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
55 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
56 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
57 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
58 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E C
59 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
60 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
61 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
62 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
63 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
64 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
65 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
66 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
67 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
68 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C