Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A D
12 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
13 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A D
14 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D D
20 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
21 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
22 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D D
23 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
24 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B D
25 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B D
26 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B D
27 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B D
28 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B D
29 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B D
30 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
31 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
32 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
33 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
34 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B D
35 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
36 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A D
37 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
38 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C D
39 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
40 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
41 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
42 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
43 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
44 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C D
45 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E D
46 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
47 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
48 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
49 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E D
50 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E D
51 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D
52 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
53 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A D
54 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
55 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
56 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
57 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A D
58 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
59 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
60 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
61 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
62 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
63 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
64 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D