Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
32 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
33 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B C
58 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
59 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
60 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
61 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
66 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
70 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
82 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A C
83 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
84 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
85 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
86 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A C
87 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
88 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C C
89 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
90 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
92 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
93 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
94 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
95 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C C
96 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
97 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
98 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
99 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
100 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
101 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
102 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
103 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
104 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
105 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
106 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
107 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
108 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
109 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
110 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
111 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
112 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
113 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
114 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
115 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
116 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
117 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
118 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
119 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
120 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
121 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
122 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
123 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
124 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
125 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A C
126 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
127 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
128 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
129 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
130 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
131 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
132 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
133 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C