Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
14 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4801020312 Trần Trọng Quang Trinh LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D B
69 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D B
70 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
71 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
72 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
73 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
74 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
76 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B B
77 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B B
78 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
79 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B B
80 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
81 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
82 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B B
83 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
84 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
85 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
86 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
87 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
88 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
89 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
90 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
91 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
92 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B B
93 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
94 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
95 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
96 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
97 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B B
101 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B B
102 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
103 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
104 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
105 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B B
106 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
107 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B B
108 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
109 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B B
110 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
111 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
112 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
113 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
114 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
115 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
116 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
117 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
118 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
119 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
120 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B B
121 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
122 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B B
123 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
124 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
125 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
126 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
127 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A B
128 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
129 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
130 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
131 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A B
132 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
133 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
134 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C B
135 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
136 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C B
137 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C B
138 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
139 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C B
140 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
141 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C B
142 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
143 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C B
144 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C B
145 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
146 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C B
147 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
148 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
149 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
150 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
151 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
152 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
153 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
154 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
155 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
156 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
157 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
158 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
159 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
160 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E B
161 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
162 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E B
163 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E B
164 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
165 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E B
166 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
167 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
168 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
169 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
170 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
171 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
172 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
173 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
174 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
175 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
176 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B
177 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
178 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A B
179 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A B
180 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
181 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
182 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
183 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A B
184 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A B
185 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A B
186 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A B
187 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A B
188 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A B
189 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
190 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
191 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
192 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
193 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
194 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
195 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
196 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A B
197 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A B
198 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B