Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B F
5 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B F
6 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B F
7 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B F
8 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A F
9 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
10 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E F
11 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E F
12 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
13 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A F