Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
67 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
68 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
94 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
95 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
96 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A C
97 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A C
98 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
99 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
100 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
101 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
102 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
103 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
104 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
105 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
106 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
107 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
108 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
109 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
110 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
122 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
123 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
124 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E C
125 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
126 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
127 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E C
128 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
129 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
130 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
131 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
132 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
133 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
142 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A C
143 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
144 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
145 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A C
146 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
147 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
148 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
149 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
150 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
151 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
152 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
153 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
154 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
155 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C