Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A B
10 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A B
11 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A B
12 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
13 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A B
21 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
22 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
23 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
24 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
25 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
26 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
27 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A B
28 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A B
29 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A B
30 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
39 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
40 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A B
41 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
42 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A B
43 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A B
44 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
45 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
46 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
47 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
48 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A B
49 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
59 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
60 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
61 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
62 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D B
63 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
64 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D B
65 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
66 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
67 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
68 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B B
69 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
76 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
77 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
78 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B B
79 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
80 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
81 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
82 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B B
83 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
88 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
89 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
90 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B B
91 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
92 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
93 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
94 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B B
95 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B B
96 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
97 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
98 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B B
99 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B B
100 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
101 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
102 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A B
103 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
104 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A B
105 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A B
106 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A B
107 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
108 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
109 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
110 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A B
111 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
112 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
113 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C B
114 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C B
115 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
116 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C B
117 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C B
118 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
119 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
120 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C B
121 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
122 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C B
123 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
124 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
125 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C B
126 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C B
127 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
128 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C B
129 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
130 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E B
131 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E B
132 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E B
133 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E B
134 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
135 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E B
136 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
137 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E B
138 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E B
139 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E B
140 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
141 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
142 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
143 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E B
144 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
145 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A B
146 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A B
147 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A B
148 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A B
149 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A B
150 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A B
151 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A B
152 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
153 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
154 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A B
155 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
156 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A B
157 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B