Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN PHY132_Vật lý 2 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
2 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
3 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
4 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
6 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
7 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
8 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
9 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
10 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
12 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
14 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
15 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
16 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
18 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
19 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
20 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
21 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
22 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
23 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
24 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
25 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
26 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
27 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
28 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
29 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
31 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
32 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
33 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
34 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
35 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
36 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
37 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
38 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
39 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
40 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
41 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
42 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
43 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
44 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
45 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
46 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
47 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
48 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
49 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
50 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
51 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
52 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
53 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
54 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
55 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
56 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
57 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
58 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
59 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
60 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
61 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
62 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
63 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
64 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
65 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
66 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
67 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
68 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
69 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
70 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
71 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
72 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
73 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
74 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
75 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
76 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
77 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
78 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
79 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
80 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
81 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
82 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
83 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
84 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
85 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
86 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
87 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
88 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
89 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
90 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
91 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
92 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
93 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
94 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
95 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
96 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
97 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
98 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
99 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
100 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
101 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
102 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
103 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
104 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
105 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
106 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
107 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
108 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học