Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN PHY131_Vật lý 1 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A D
7 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A D
14 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A D
15 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A D
16 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A D
17 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A D
18 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A D
19 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
20 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A D
21 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
22 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A D
23 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A D
24 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A D
25 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A D
26 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
27 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A D
28 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
29 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A D
30 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A D
31 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A D
32 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A D
33 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A D
34 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
35 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A D
36 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A D
37 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
38 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
39 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
40 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A D
41 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A D
42 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
43 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D D
44 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D D
45 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D D
46 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D D
47 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
48 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
49 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D D
50 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D D
51 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
52 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D D
53 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D D
54 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D D
55 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D D
56 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
57 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D D
58 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D D
59 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D D
60 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D D
61 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D D
62 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
63 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B D
64 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
65 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B D
66 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B D
67 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B D
68 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B D
69 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B D
70 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B D
71 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B D
72 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B D
73 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B D
74 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
75 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
76 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
77 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B D
78 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B D
79 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B D
80 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B D
81 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B D
82 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B D
83 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B D
84 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B D
85 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
86 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A D
87 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A D
88 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A D
89 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A D
90 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A D
91 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A D
92 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C D
93 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C D
94 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C D
95 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
96 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C D
97 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C D
98 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C D
99 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C D
100 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
101 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C D
102 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C D
103 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
104 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C D
105 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
106 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C D
107 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
108 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C D
109 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C D
110 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
111 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C D
112 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C D
113 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C D
114 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E D
115 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
116 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E D
117 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
118 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
119 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
120 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E D
121 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E D
122 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E D
123 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E D
124 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E D
125 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E D
126 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E D
127 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E D
128 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
129 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
130 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A D
131 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
132 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
133 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
134 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A D
135 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
136 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A D
137 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
138 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A D
139 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
140 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
141 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
142 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A D
143 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A D
144 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
145 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
146 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
147 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
148 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A D
149 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D