Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN PHY131_Vật lý 1 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010257 Trần Văn Hà LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801020308 Lò Văn Ngọc LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
18 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
54 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
69 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
70 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
71 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
91 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
112 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
113 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A C
114 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
115 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
116 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
117 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
118 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
119 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
120 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
130 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
131 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
132 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
133 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
134 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
135 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
151 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
152 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
153 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
154 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C
155 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
158 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
159 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
173 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
174 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C