Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN PHY131_Vật lý 1 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801010001 Vũ Tuấn Anh LỚP: KHMT_K12A B
2 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A B
3 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A B
4 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A B
5 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A B
6 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A B
7 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A B
8 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A B
9 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
27 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D B
28 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
29 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
30 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D B
31 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D B
32 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D B
33 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
34 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
35 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D B
36 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
39 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B B
40 DTC135D4801030088 Trần Văn Cương LỚP: KTPM_K12B B
41 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
42 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
43 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
44 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
45 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B B
46 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B B
47 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
48 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
49 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
50 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B B
51 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
52 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B B
53 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
54 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B B
55 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B B
56 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
57 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
58 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B B
59 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
60 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
61 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
62 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
63 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
64 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
65 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A B
66 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
67 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
68 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C B
69 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C B
70 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C B
71 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
72 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C B
73 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
74 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
75 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
76 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C B
77 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C B
78 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
79 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
80 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
81 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E B
82 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
83 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E B
84 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E B
85 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
86 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
87 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
88 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
89 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
90 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
91 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E B
92 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B
93 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A B
94 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A B
95 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A B
96 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A B
97 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A B
98 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A B
99 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A B
100 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A B
101 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A B
102 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A B
103 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A B
104 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A B