Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN PHY131_Vật lý 1 (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4801010037 Phạm Thị Trang LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A A
5 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A A
6 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A A
7 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D A
8 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D A
9 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D A
10 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B A
11 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B A
12 DTC135D4801030140 Ngô Doãn Tình LỚP: KTPM_K12B A
13 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B A
14 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A A
15 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C A
16 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E A
17 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E A
18 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E A
19 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E A