Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN PHY122_Vật lý 2 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A D
2 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A D
3 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A D
4 DTC135D4801010032 Hà Văn Tấn LỚP: KHMT_K12A D
5 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A D
6 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A D
7 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A D
8 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A D
9 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A D
10 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A D
11 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A D
12 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A D
13 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A D
14 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A D
15 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A D
16 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A D
17 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A D
18 DTC135D4802010082 Đỗ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12A D
19 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A D
20 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A D
21 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A D
22 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A D
23 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D D
24 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D D
25 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D D
26 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D D
27 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D D
28 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D D
29 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D D
30 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D D
31 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D D
32 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D D
33 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B D
34 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B D
35 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B D
36 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B D
37 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B D
38 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B D
39 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B D
40 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B D
41 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B D
42 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B D
43 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B D
44 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B D
45 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B D
46 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B D
47 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A D
48 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A D
49 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A D
50 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A D
51 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A D
52 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C D
53 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C D
54 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C D
55 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C D
56 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C D
57 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C D
58 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C D
59 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C D
60 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C D
61 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C D
62 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C D
63 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C D
64 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E D
65 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E D
66 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E D
67 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E D
68 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E D
69 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E D
70 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A D
71 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A D
72 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
73 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A D
74 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A D
75 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A D
76 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A D
77 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A D
78 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A D
79 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A D
80 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
81 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
82 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
83 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A D