Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN PHY122_Vật lý 2 (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010601 Lê Thị Bích Diệp LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4802010432 Nguyễn Nam Hoàng LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4802010629 Nguyễn Văn Hưởng LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
22 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
23 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
24 DTC135D4801030029 Nông Văn Phương LỚP: KTPM_K12A C
25 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A C
26 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
27 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A C
28 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
29 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
30 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
31 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
44 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
45 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
46 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A C
47 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
48 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
49 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
50 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
51 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
52 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A C
53 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
72 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B C
73 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
87 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
88 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
89 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
90 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
104 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A C
105 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
106 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
107 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
108 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
109 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
110 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
111 DTC135D4802010700 Nông Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
112 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
113 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
114 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
115 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
116 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
117 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C C
118 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
119 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
120 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
121 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
122 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
123 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
124 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
125 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
126 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
127 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
128 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
129 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
130 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
131 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
132 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
133 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
134 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
135 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
136 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
137 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
138 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
139 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E C
140 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
141 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
142 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E C
143 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
144 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
145 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C
146 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
147 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
148 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
149 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
150 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
151 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
152 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
153 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
154 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
155 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
156 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A C
157 DTC155D4801030200 NUNTHAVONG Khamlar LỚP: TT&MMT_K12A C
158 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
159 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
160 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
161 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
162 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
163 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
164 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A C
165 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
166 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
167 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
168 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
169 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A C
170 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
171 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A C
172 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C