Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM A MÔN PAP321_Xử lý song song (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A A
2 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A A
3 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A A
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A A
5 DTC135D4802010261 Trần Minh Hòa LỚP: KHMT_K12A A
6 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A A
7 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A A
8 DTC135D4802010273 Bùi Văn Lý LỚP: KHMT_K12A A
9 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A A
10 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A A
11 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A A
12 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A A
13 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A A