Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN OTO231_Ngôn ngữ hình thức và Otomat (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
6 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B F
7 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B F
8 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B F
9 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F