Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN OTO231_Ngôn ngữ hình thức và Otomat (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010401 Dương Hữu Anh LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4801010025 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010448 Nguyễn Đình Long LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010453 Đàm Công Nam LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4802010278 Hà Thị Nguyệt LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010081 Cà Văn Phước LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4802010286 Nguyễn Trung Sơn LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4801010035 Đặng quang Thuần LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010681 Nguyễn Văn Uy LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
17 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A C
18 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
19 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
36 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
37 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D C
38 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
39 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B C
62 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
63 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
64 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
65 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
66 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
70 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B C
81 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
82 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
83 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B C
84 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
85 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
86 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
87 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
88 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C C
89 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
90 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
92 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
93 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
94 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
95 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
96 DTC135D4802010801 Hoàng Pao Mìn LỚP: CNTT_K12C C
97 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C C
98 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
99 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
100 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
101 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
102 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C C
103 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
104 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
105 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C C
106 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
107 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
108 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
109 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E C
110 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
111 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
112 DTC135D4802010600 Nguyễn Chí Công LỚP: CNTT_K12E C
113 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
114 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E C
115 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
116 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
117 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
118 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
119 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
120 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
121 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
122 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
123 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E C
124 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E C
125 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
126 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
127 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
128 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C