Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030002 Hướng Xuân Bắc LỚP: KTPM_K12A F
2 DTC135D4801030008 Phạm Công Đức LỚP: KTPM_K12A F
3 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A F
4 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A F
5 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A F
6 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A F
7 DTC135D4801030033 Ngô Văn Sử LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
8 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A F
9 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A F
10 DTC135D4801030051 Vũ Văn Việt LỚP: KTPM_K12A Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A F
12 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
13 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
14 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A F
15 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
16 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
17 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A F
18 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
19 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
20 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A F
21 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A F
22 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A F
23 DTC135D4802010088 Lê Bá Thành LỚP: CNTT_K12A F
24 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
25 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
26 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A F
27 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A F
28 DTC135D4802010106 Bế Văn Viết LỚP: CNTT_K12A F
29 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D F
30 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D F
31 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B F
32 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B F
33 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B F
34 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B F
35 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B F
36 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
37 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B F
38 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B F
39 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B F
40 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B F
41 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
42 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B F
43 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
44 DTC135D4801040026 Nguyễn Sơn Lâm LỚP: HTTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
45 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A F
46 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C F
47 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C F
48 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C F
49 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C F
50 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
51 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C F
52 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
53 DTC135D4802010230 Nguyễn Thị Tĩnh LỚP: CNTT_K12C F
54 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C F
55 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
56 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
57 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E F
58 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E F
59 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E F
60 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E F
61 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
62 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
63 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E F