Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4801030050 Nông Minh Việt LỚP: KTPM_K12A C
5 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
6 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A C
7 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
8 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
9 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A C
10 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
11 DTC135D4802010093 Nguyễn Anh Thư LỚP: CNTT_K12A C
12 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A C
13 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D C
14 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D C
15 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
16 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
17 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
18 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
19 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
20 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
21 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
22 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B C
23 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
24 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
25 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
26 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
27 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B C
28 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
29 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
30 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
31 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
32 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
33 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
34 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
35 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
36 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
37 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
38 DTC135D4802010138 Hà Sĩ Khánh LỚP: CNTT_K12B C
39 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
40 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
41 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
42 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
43 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
44 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
45 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
46 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A C
47 DTC135D4802010436 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: HTTT_K12A C
48 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
49 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
50 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
51 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
52 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
53 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
54 DTC135D4802010294 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: HTTT_K12A C
55 DTC135D4802010162 Đỗ Văn Tiến LỚP: HTTT_K12A C
56 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
57 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
58 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
59 DTC135D4802010197 Triệu Bông Hồng LỚP: CNTT_K12C C
60 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
61 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
62 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
63 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
64 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C C
65 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
66 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
67 DTC135D4802010240 Lê Thị Vân LỚP: CNTT_K12C C
68 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
69 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
70 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
71 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
72 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
73 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
74 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
75 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
76 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
77 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
78 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
79 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
80 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
81 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
82 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E C