Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A B
7 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030031 Nguyễn Thị Sao LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A B
17 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A B
18 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A B
19 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
20 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A B
37 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
38 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D3201040014 Nguyễn Xuân Đạt LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D B
53 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D B
54 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D B
55 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
56 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
57 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D B
58 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030197 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
68 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B B
69 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
70 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B B
71 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B B
72 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
73 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
74 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
75 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A B
81 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
82 DTC135D4801040003 Nguyễn Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
83 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
84 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
85 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A B
86 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
87 DTC135D4801040007 Hoàng Vũ Thanh Thủy LỚP: HTTT_K12A B
88 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A B
89 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A B
90 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C B
91 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C B
92 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
93 DTC135D4802010702 Nguyễn Duy Long LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
100 DTC135D4802010503 Nông Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E B
101 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E B
102 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E B
103 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E B
110 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E B
111 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E B
112 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E B
113 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E B
114 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E B