Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010400 Triệu Đức An LỚP: KHMT_K12A C
2 DTC135D4802010255 Trần Văn Đông LỚP: KHMT_K12A C
3 DTC135D4802010421 Phạm Thế Giang LỚP: KHMT_K12A C
4 DTC135D4801010002 Ngô Thị Yến Hoa LỚP: KHMT_K12A C
5 DTC135D4802010434 Nguyễn Thị Huê LỚP: KHMT_K12A C
6 DTC135D4802010066 Nguyễn Minh Hưng LỚP: KHMT_K12A C
7 DTC135D4801010100 Hoàng Văn Linh LỚP: KHMT_K12A C
8 DTC135D4801020303 Nguyễn Thị Hồng Nga LỚP: KHMT_K12A C
9 DTC135D4802010281 Quách Thị Phương LỚP: KHMT_K12A C
10 DTC135D4802010655 Hoàng Văn Quang LỚP: KHMT_K12A C
11 DTC135D4801010046 Nguyễn Duy Tín LỚP: KHMT_K12A C
12 DTC135D4801010005 Vương Đình Tú LỚP: KHMT_K12A C
13 DTC135D4802010800 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: KHMT_K12A C
14 DTC135D4802010789 Phạm Thị Tươi LỚP: KHMT_K12A C
15 DTC135D4802010491 Nghiêm Thị Thu Uyên LỚP: KHMT_K12A C
16 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801020322 Nguyễn Thiên Sơn LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A C
20 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
21 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC155D4802010309 APHAYVONG Phonephukdee LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010101 Nguyễn Văn Tú LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010114 Thào Chư LỚP: CNTT_K12D C
40 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
41 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D C
42 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
43 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B C
56 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B C
57 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B C
58 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B C
59 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B C
60 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B C
61 DTC135D4801030139 Vũ Quyết Tiến LỚP: KTPM_K12B C
62 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B C
63 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
64 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B C
65 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
66 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
67 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
68 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
69 DTC135D4802010746 Lục Thị Hằng LỚP: CNTT_K12B C
70 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
71 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B C
72 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
73 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B C
74 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
75 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B C
76 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
77 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
78 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B C
79 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
80 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
81 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A C
82 DTC135D4802010288 Phạm Văn Thắng LỚP: HTTT_K12A C
83 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
84 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
85 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C C
86 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
87 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C C
88 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
89 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
90 DTC135D4802010214 Bùi Thị Hải Như LỚP: CNTT_K12C C
91 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
92 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C C
93 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
94 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
95 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
96 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C C
97 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
98 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C C
99 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
100 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
101 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
102 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E C
103 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
104 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E C
105 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
106 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
107 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
108 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
109 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
110 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
111 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E C
112 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
113 DTC135D5103040007 Nguyễn Duy Phúc LỚP: CNTT_K12E C
114 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
115 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
116 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
117 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A C
118 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
119 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
120 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
121 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
122 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
123 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A C
124 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
125 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A C
126 DTC155D4801030202 SAELEE Naichien LỚP: TT&MMT_K12A C
127 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
128 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
129 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
130 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A C
131 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
132 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
133 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A C
134 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
135 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
136 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
137 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A C
138 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
139 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C