Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020215 Lý Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12A C
2 DTC135D4801030005 Giàng A Dính LỚP: KTPM_K12A C
3 DTC135D4801030010 Vũ Thanh Hà LỚP: KTPM_K12A C
4 DTC135D4801030011 Trần Văn Hải LỚP: KTPM_K12A C
5 DTC135D4801030016 Nông Văn Hoạch LỚP: KTPM_K12A C
6 DTC135D4801030017 Vũ Thái Hoàng LỚP: KTPM_K12A C
7 DTC135D4801030056 Ma Duy Khương LỚP: KTPM_K12A C
8 DTC135D5103020045 Hà Văn Minh LỚP: KTPM_K12A C
9 DTC135D4801030024 Mai Anh Nam LỚP: KTPM_K12A C
10 DTC135D4801030025 Thái Phương Nam LỚP: KTPM_K12A C
11 DTC135D4801030027 Lường Văn Nọi LỚP: KTPM_K12A C
12 DTC135D4801030034 Trần Tấn Tài LỚP: KTPM_K12A C
13 DTC135D4801030036 Quách Duy Thắng LỚP: KTPM_K12A C
14 DTC135D4801030039 Nông Duy Thiệu LỚP: KTPM_K12A C
15 DTC135D4801030040 Đinh Văn Tiến LỚP: KTPM_K12A C
16 DTC135D4801030046 Lương Việt Tường LỚP: KTPM_K12A C
17 DTC135D4801030052 Hoàng Quang Vinh LỚP: KTPM_K12A C
18 DTC135D4801030054 Vũ Văn Xuân LỚP: KTPM_K12A C
19 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A C
20 DTC135D4802010248 Nguyễn Thành Công LỚP: CNTT_K12A C
21 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A C
22 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A C
23 DTC135D4802010050 Trần Văn Duy LỚP: CNTT_K12A C
24 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A C
25 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A C
26 DTC135D4802010056 Kiều Minh Đức LỚP: CNTT_K12A C
27 DTC135D4802010057 Phạm Thị Thanh Giang LỚP: CNTT_K12A C
28 DTC135D4802010058 Đặng Duy Hải LỚP: CNTT_K12A C
29 DTC135D4802010064 Hà Minh Hoàng LỚP: CNTT_K12A C
30 DTC135D4802010069 Nguyễn Văn Sơn Khải LỚP: CNTT_K12A C
31 DTC135D4802010070 Ngô Văn Kiên LỚP: CNTT_K12A C
32 DTC135D4802010080 Nguyễn Đình Phong LỚP: CNTT_K12A C
33 DTC135D4802010084 Dương Văn Sinh LỚP: CNTT_K12A C
34 DTC135D4802010085 Hoàng Văn Sử LỚP: CNTT_K12A C
35 DTC135D4802010086 Lê Quốc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
36 DTC135D4802010566 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A C
37 DTC135D4802010091 Giàng A Thếnh LỚP: CNTT_K12A C
38 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A C
39 DTC135D4802010096 Quàng Văn Tiên LỚP: CNTT_K12A C
40 DTC135D4802010103 Đào Duy Tùng LỚP: CNTT_K12A C
41 DTC135D4802010104 Hà Sơn Tùng LỚP: CNTT_K12A C
42 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A C
43 DTC135D4802010593 Nguyễn Lương Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12D C
44 DTC135D4802010599 Bùi Văn Chương LỚP: CNTT_K12D C
45 DTC135D4802010605 Nguyễn Văn Đại LỚP: CNTT_K12D C
46 DTC135D4802010312 Nguyễn Thị Đào LỚP: CNTT_K12D C
47 DTC135D4802010415 Nguyễn Tiến Đạt LỚP: CNTT_K12D C
48 DTC135D4802010611 Phạm Hà Giang LỚP: CNTT_K12D C
49 DTC135D4802010615 Trần Văn Hải LỚP: CNTT_K12D C
50 DTC135D4802010425 Nguyễn Văn Hán LỚP: CNTT_K12D C
51 DTC135D4802010780 Đặng Thị Minh Hoà LỚP: CNTT_K12D C
52 DTC135D4802010433 Nịnh Văn Hoàng LỚP: CNTT_K12D C
53 DTC135D4802010264 Nguyễn Hữu Hùng LỚP: CNTT_K12D C
54 DTC135D4802010266 Đỗ Thị Huyên LỚP: CNTT_K12D C
55 DTC135D4802010268 Đàm Quang Hỷ LỚP: CNTT_K12D C
56 DTC135D4801020305 Hoàng Đình Luân LỚP: CNTT_K12D C
57 DTC135D4802010639 Nguyễn Văn Lượng LỚP: CNTT_K12D C
58 DTC135D4802010274 Nguyễn Thị Mai LỚP: CNTT_K12D C
59 DTC135D4802010641 Lương Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12D C
60 DTC135D4802010280 Nguyễn Văn Thành Phúc LỚP: CNTT_K12D C
61 DTC135D4802010464 Vũ Hồng Quân LỚP: CNTT_K12D C
62 DTC135D4802010466 Nguyễn Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12D C
63 DTC135D4802010469 Nguyễn Hồng Thái LỚP: CNTT_K12D C
64 DTC135D4802011100 Lữ Thị Thanh LỚP: CNTT_K12D C
65 DTC135D4802010472 Vũ Xuân Thành LỚP: CNTT_K12D C
66 DTC135D4802010665 Nguyễn Hữu Thi LỚP: CNTT_K12D C
67 DTC135D4802010475 Nguyễn Văn Thịnh LỚP: CNTT_K12D C
68 DTC135D4802010478 Cao Thị Thủy LỚP: CNTT_K12D C
69 DTC135D4802010480 Nguyễn Bảo Tín LỚP: CNTT_K12D C
70 DTC135D4802010302 Đoàn Quang Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
71 DTC135D4802010488 Trần Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12D C
72 DTC135D5103040012 Hạc Thông Tuyên LỚP: CNTT_K12D C
73 DTC135D4801030080 La Tuấn Anh LỚP: KTPM_K12B C
74 DTC135D4801030202 Vũ Hải Anh LỚP: KTPM_K12B C
75 DTC135D5103040100 Nguyễn Mạnh Báo LỚP: KTPM_K12B C
76 DTC135D4801030081 Nguyễn Đình Bắc LỚP: KTPM_K12B C
77 DTC135D4801030092 Trần Đạt LỚP: KTPM_K12B C
78 DTC135D4801030094 Dương Thành Đô LỚP: KTPM_K12B C
79 DTC135D4801030101 Nguyễn Thị Hồng LỚP: KTPM_K12B C
80 DTC135D5103040050 Lý Thanh Huân LỚP: KTPM_K12B C
81 DTC135D4801030107 Chu Xuân Linh LỚP: KTPM_K12B C
82 DTC135D4801030108 Đặng Thùy Linh LỚP: KTPM_K12B C
83 DTC135D4801030109 Nguyễn Văn Linh LỚP: KTPM_K12B C
84 DTC135D4801030176 Bùi Hoàng Lực LỚP: KTPM_K12B C
85 DTC135D4801030115 Hoàng Văn Nam LỚP: KTPM_K12B C
86 DTC135D4801030130 Đỗ Tấn Sang LỚP: KTPM_K12B C
87 DTC135D4801030160 Quản Thanh Tùng LỚP: KTPM_K12B C
88 DTC135D4801030145 Nguyễn Đức Tuyên LỚP: KTPM_K12B C
89 DTC135D5103020177 Vũ Quang Vinh LỚP: KTPM_K12B C
90 DTC135D4802010110 Đoàn Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12B C
91 DTC135D4802010112 Trịnh Xuân Bách LỚP: CNTT_K12B C
92 DTC135D4802010741 Lục Thị Ngọc Chiên LỚP: CNTT_K12B C
93 DTC135D4802010116 Nguyễn Văn Cương LỚP: CNTT_K12B C
94 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B C
95 DTC135D4802010119 Nguyễn Khương Duy LỚP: CNTT_K12B C
96 DTC135D4802010120 Đỗ Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
97 DTC135D4802010313 Phạm Thị Đào LỚP: CNTT_K12B C
98 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B C
99 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B C
100 DTC135D4802010127 Lê Thị Thu Hảo LỚP: CNTT_K12B C
101 DTC135D4801030014 Dương Thị Hiền LỚP: CNTT_K12B C
102 DTC135D4802010131 Phạm Văn Học LỚP: CNTT_K12B C
103 DTC125D4802010016 Đoàn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12B C
104 DTC135D4802010133 Trần Thị Huế LỚP: CNTT_K12B C
105 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B C
106 DTC135D4802010139 Nông Thị Thu Kiều LỚP: CNTT_K12B C
107 DTC135D4802010140 Trần Thị Thanh Loan LỚP: CNTT_K12B C
108 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B C
109 DTC135D4802010141 Lê Thị Lý LỚP: CNTT_K12B C
110 DTC135D4802010320 Nguyễn Hữu Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
111 DTC135D4802010143 Trần Văn Mạnh LỚP: CNTT_K12B C
112 DTC135D4802010145 Hoàng Thị Ngọc LỚP: CNTT_K12B C
113 DTC135D4802010146 Đinh Văn Nguyện LỚP: CNTT_K12B C
114 DTC135D4802010147 Ngô Minh Nhật LỚP: CNTT_K12B C
115 DTC135D4802010150 Triệu Văn Quân LỚP: CNTT_K12B C
116 DTC135D4802010154 Nguyễn Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
117 DTC135D4802010155 Quách Văn Thắng LỚP: CNTT_K12B C
118 DTC135D4801020320 Lê Hữu Thọ LỚP: CNTT_K12B C
119 DTC135D4802010161 Nguyễn Thị Thuỷ LỚP: CNTT_K12B C
120 DTC135D4802010164 Vũ Hà Huyền Trang LỚP: CNTT_K12B C
121 DTC135D4802010166 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12B C
122 DTC135D4802010168 Triệu Văn Tuấn LỚP: CNTT_K12B C
123 DTC135D4802010171 Nông Văn Tuyến LỚP: CNTT_K12B C
124 DTC135D4802010173 Tráng Seo Viện LỚP: CNTT_K12B C
125 DTC135D4802010174 Nguyễn Hà Việt LỚP: CNTT_K12B C
126 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B C
127 DTC135D4802010743 Nông Văn Chúc LỚP: HTTT_K12A C
128 DTC135D3404050180 Mùa A Dông LỚP: HTTT_K12A C
129 DTC135D4802010438 Ngô Thị Hương LỚP: HTTT_K12A C
130 DTC135D4802010459 Đỗ Thị Kiều Oanh LỚP: HTTT_K12A C
131 DTC135D4802010745 Nông Đình Phán LỚP: HTTT_K12A C
132 DTC135D4802010152 Hoàng Minh Son LỚP: HTTT_K12A C
133 DTC135D4801040005 Hà Văn Thân LỚP: HTTT_K12A C
134 DTC135D4801030201 Hoàng Thị Thuỳ LỚP: HTTT_K12A C
135 DTC135D4801040034 Phạm Quỳnh Trang LỚP: HTTT_K12A C
136 DTC135D4802010304 Nguyễn Ngọc Tùng LỚP: HTTT_K12A C
137 DTC135D4801040009 Lưu Văn Vượng LỚP: HTTT_K12A C
138 DTC135D4802010177 Nguyễn Việt Anh LỚP: CNTT_K12C C
139 DTC135D4802010179 Nguyễn Đức Bình LỚP: CNTT_K12C C
140 DTC135D4802010706 Nguyễn Văn Bình LỚP: CNTT_K12C C
141 DTC135D4802010181 Nguyễn Vũ Công LỚP: CNTT_K12C C
142 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C C
143 DTC135D4802010185 Nguyễn Văn Dương LỚP: CNTT_K12C C
144 DTC135D4802010189 Nguyễn Tuấn Đông LỚP: CNTT_K12C C
145 DTC135D4802010310 Sùng A Đông LỚP: CNTT_K12C C
146 DTC135D4802010705 Lường Hồng Giang LỚP: CNTT_K12C C
147 DTC135D4802010190 Trần Thị Hà LỚP: CNTT_K12C C
148 DTC135D4802010191 Nguyễn Văn Hải LỚP: CNTT_K12C C
149 DTC135D4802010192 Chẩu Văn Hành LỚP: CNTT_K12C C
150 DTC135D4802010194 Phạm Trọng Hiếu LỚP: CNTT_K12C C
151 DTC135D4802010201 Ngô Tuấn Huy LỚP: CNTT_K12C C
152 DTC135D4802010200 Hoàng Văn Hưng LỚP: CNTT_K12C C
153 DTC135D4802010709 Phạm Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C C
154 DTC13ND4802010003 Bùi Hồng Long LỚP: CNTT_K12C C
155 DTC1354802010500 Nông Đình Minh LỚP: CNTT_K12C C
156 DTC135D4802010212 Vũ Minh Ngọc LỚP: CNTT_K12C C
157 DTC135D4802010322 Trần Thanh Phong LỚP: CNTT_K12C C
158 DTC135D5103020057 Phan Văn Sơn LỚP: CNTT_K12C C
159 DTC135D4802010222 Nguyễn Công Thắng LỚP: CNTT_K12C C
160 DTC135D4802010226 Vũ Văn Thật LỚP: CNTT_K12C C
161 DTC135D4802010229 Hoàng Thị Thủy LỚP: CNTT_K12C C
162 DTC135D4801020375 Lê Xuân Thường LỚP: CNTT_K12C C
163 DTC135D4801030210 Đinh Văn Tiến LỚP: CNTT_K12C C
164 DTC135D4802010231 Đàm Văn Toản LỚP: CNTT_K12C C
165 DTC135D4802010235 Phạm Văn Trường LỚP: CNTT_K12C C
166 DTC135D4802010311 Giàng A Tú LỚP: CNTT_K12C C
167 DTC135D4802010241 Hoàng Thế Vinh LỚP: CNTT_K12C C
168 DTC135D4802010500 Vũ Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
169 DTC135D4802010499 Trần Lệnh Tuấn Anh LỚP: CNTT_K12E C
170 DTC135D4802010598 Nguyễn Văn Chiến LỚP: CNTT_K12E C
171 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E C
172 DTC135D4802010505 Phí Vinh Công LỚP: CNTT_K12E C
173 DTC135D4802010506 Nguyễn Hùng Cường LỚP: CNTT_K12E C
174 DTC135D4802010606 Giang Văn Đạt LỚP: CNTT_K12E C
175 DTC135D4802010514 Hà Trung Đôn LỚP: CNTT_K12E C
176 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E C
177 DTC135D4802010517 Hoàng Thị Hương Giang LỚP: CNTT_K12E C
178 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E C
179 DTC135D4802010616 Dương Thị Hằng LỚP: CNTT_K12E C
180 DTC135D4802010524 Đinh Thị Hiền LỚP: CNTT_K12E C
181 DTC135D4802010526 Lâm Thị Hoa LỚP: CNTT_K12E C
182 DTC135D4802010529 Nguyễn Duy Hoạt LỚP: CNTT_K12E C
183 DTC135D4802010627 Nguyễn Mạnh Hùng LỚP: CNTT_K12E C
184 DTC135D4802010532 Lê Văn Hùng LỚP: CNTT_K12E C
185 DTC135D4802010630 Đỗ Ngọc Huy LỚP: CNTT_K12E C
186 DTC135D4802010535 Ngô Văn Huy LỚP: CNTT_K12E C
187 DTC135D4802010539 Phạm Hoàng Lan LỚP: CNTT_K12E C
188 DTC135D4802010270 Ma Nguyễn Lệnh LỚP: CNTT_K12E C
189 DTC135D4802010546 Hoàng Thế Mạnh LỚP: CNTT_K12E C
190 DTC135D4802010644 Đoàn Thanh Nam LỚP: CNTT_K12E C
191 DTC135D4802011510 Lê Văn Phi LỚP: CNTT_K12E C
192 DTC135D4802010561 Nguyễn Thị Thu Quyên LỚP: CNTT_K12E C
193 DTC135D4802010562 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh LỚP: CNTT_K12E C
194 DTC135D4802010563 Hoàng Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
195 DTC135D4802010285 Đỗ Tùng Sơn LỚP: CNTT_K12E C
196 DTC135D4802010658 Trần Bá Sơn LỚP: CNTT_K12E C
197 DTC135D4802010568 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12E C
198 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E C
199 DTC135D4802010667 Nguyễn Hữu Thường LỚP: CNTT_K12E C
200 DTC135D4802010578 Nguyễn Khánh Toàn LỚP: CNTT_K12E C
201 DTC135D4802010579 Phạm Thị Trang LỚP: CNTT_K12E C
202 DTC135D4802010582 Dương Anh Tú LỚP: CNTT_K12E C
203 DTC135D5103010178 Trần Văn Tuyên LỚP: CNTT_K12E C