Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM B MÔN OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020321 Hoàng Đức Duẩn LỚP: KTPM_K12A B
2 DTC135D4801030006 Đào Trung Dũng LỚP: KTPM_K12A B
3 DTC135D4801030007 Nguyễn Văn Đạo LỚP: KTPM_K12A B
4 DTC135D4801030012 Phương Quốc Hạnh LỚP: KTPM_K12A B
5 DTC135D4801030018 Phạm Thanh Hưng LỚP: KTPM_K12A B
6 DTC135D510304086 Ngô Khánh Ly LỚP: KTPM_K12A B
7 DTC135D4801030026 Nguyễn Thị Ngân LỚP: KTPM_K12A B
8 DTC135D4801030028 Lưu Văn Phong LỚP: KTPM_K12A B
9 DTC135D4801030030 Hoàng Ngọc Quang LỚP: KTPM_K12A B
10 DTC135D4801030032 Đỗ Anh Sơn LỚP: KTPM_K12A B
11 DTC135D4801030037 Mạc Thị Thảo LỚP: KTPM_K12A B
12 DTC135D4801030038 Ngô Xuân Thế LỚP: KTPM_K12A B
13 DTC135D4801030044 Lê Văn Tuân LỚP: KTPM_K12A B
14 DTC135D4801030045 Lê Văn Tuấn LỚP: KTPM_K12A B
15 DTC135D4801030047 Nguyễn Văn Tường LỚP: KTPM_K12A B
16 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A B
17 DTC135D4802010043 Trương Tuyến Anh LỚP: CNTT_K12A B
18 DTC135D4802010059 Vi Thị Hằng LỚP: CNTT_K12A B
19 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
20 DTC135D4802010061 Vũ Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A B
21 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A B
22 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A B
23 DTC135D4802010067 Trần Thị Hường LỚP: CNTT_K12A B
24 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A B
25 DTC135D4802010076 Triệu Thị Nga LỚP: CNTT_K12A B
26 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A B
27 DTC155D4802010310 KEOSAENHOM Salunyou LỚP: CNTT_K12A B
28 DTC155D4802010311 MANYVONG Sathan LỚP: CNTT_K12A B
29 DTC135D4802010289 Nguyễn Văn Thành LỚP: CNTT_K12A B
30 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A B
31 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A B
32 DTC135D4802010098 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12A B
33 DTC135D4802010100 Ngô Bảo Trung LỚP: CNTT_K12A B
34 DTC135D4802010306 Nguyễn Thị Vân LỚP: CNTT_K12A B
35 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A B
36 DTC135D4802010245 Trần Thị Anh LỚP: CNTT_K12D B
37 DTC135D4802010407 Vũ Thanh Bình LỚP: CNTT_K12D B
38 DTC135D4802012004 Lê Văn Cương LỚP: CNTT_K12D B
39 DTC135D4802010411 Trần Thị Dịu LỚP: CNTT_K12D B
40 DTC135D4802010412 Phạm Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12D B
41 DTC135D4802010420 Trần Thị Hồng Gấm LỚP: CNTT_K12D B
42 DTC135d4802011000 Hoàng Thị Hạnh LỚP: CNTT_K12D B
43 DTC135D4802010619 Hà Thị Hiền LỚP: CNTT_K12D B
44 DTC135D4802010625 Nguyễn Thị Huệ LỚP: CNTT_K12D B
45 DTC135D4802010450 Nguyễn Hùng Mạnh LỚP: CNTT_K12D B
46 DTC135D4802012007 Vũ Thị Mận LỚP: CNTT_K12D B
47 DTC135D4802010460 Trần Xuân Phong LỚP: CNTT_K12D B
48 DTC135D4802010462 Nguyễn Thị Phương LỚP: CNTT_K12D B
49 DTC135D4802010298 Nguyễn Thị Huyền Trang LỚP: CNTT_K12D B
50 DTC135D4802010485 Hoàng Thành Trung LỚP: CNTT_K12D B
51 DTC135D4802010300 Cao Văn Tú LỚP: CNTT_K12D B
52 DTC135D4801030082 Nguyễn Văn Ban LỚP: KTPM_K12B B
53 DTC135D4801030095 Tô Thành Đồng LỚP: KTPM_K12B B
54 DTC135D4801030152 Bùi Văn Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
55 DTC135D4801030098 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh LỚP: KTPM_K12B B
56 DTC135D4801030100 Lê Thị Hợi LỚP: KTPM_K12B B
57 DTC135D3404050018 Hoàng Thị Huyền LỚP: KTPM_K12B B
58 DTC135D4801030200 Phùng Hữu Khánh LỚP: KTPM_K12B B
59 DTC135D4801030111 Trương Thị Lợi LỚP: KTPM_K12B B
60 DTC135D4801030113 Nguyễn Văn Mạnh LỚP: KTPM_K12B B
61 DTC135D4801030120 Bùi Minh Ngọc LỚP: KTPM_K12B B
62 DTC135D4801030125 Đinh Hồng Phúc LỚP: KTPM_K12B B
63 DTC135D4801030126 Nguyễn Thị Phương LỚP: KTPM_K12B B
64 DTC135D4801020100 Trần Văn Sáng LỚP: KTPM_K12B B
65 DTC135D4801030132 Mai Xuân Sơn LỚP: KTPM_K12B B
66 DTC135D4801030186 Phạm Thị Thảo LỚP: KTPM_K12B B
67 DTC135D4801030137 Trương Quang Thủy LỚP: KTPM_K12B B
68 DTC135D4801030136 Trần Thị Thương LỚP: KTPM_K12B B
69 DTC135D4801020110 Phạm Xuân Tú LỚP: KTPM_K12B B
70 DTC135D4801030144 Trần Thanh Tuấn LỚP: KTPM_K12B B
71 DTC135D4801020111 Dương Xuân Tùng LỚP: KTPM_K12B B
72 DTC135D4801030146 Vương Quang Tuyên LỚP: KTPM_K12B B
73 DTC135D4802010344 Trương Minh Vương LỚP: KTPM_K12B B
74 DTC135D4801030150 Hoàng Thị Hải Yến LỚP: KTPM_K12B B
75 DTC135D4802010109 Dương Ngọc Anh LỚP: CNTT_K12B B
76 DTC135D4802010117 Hầu Thị Dung LỚP: CNTT_K12B B
77 DTC135D4802010379 Đỗ Bình Dương LỚP: CNTT_K12B B
78 DTC135D4802010742 Lâm Thị Như Hoa LỚP: CNTT_K12B B
79 DTC135D4801020235 Trịnh Văn Hùng LỚP: CNTT_K12B B
80 DTC135D4802010267 Mã Thị Huyền LỚP: CNTT_K12B B
81 DTC135D4802010135 Cao Xuân Hưng LỚP: CNTT_K12B B
82 DTC135D4802010142 Hà Thị Mai LỚP: CNTT_K12B B
83 DTC135D4802010148 Vi Văn Phúc LỚP: CNTT_K12B B
84 DTC135D4802010149 Nguyễn Thị Thu Phương LỚP: CNTT_K12B B
85 DTC135D4802010156 Phạm Đức Thành LỚP: CNTT_K12B B
86 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B B
87 DTC135D4802010430 Lê Trung Hiếu LỚP: HTTT_K12A B
88 DTC135D4802010263 Đỗ Thị Hồng LỚP: HTTT_K12A B
89 DTC135D4802010631 Hoàng Thị Thu Huyền LỚP: HTTT_K12A B
90 DTC135D4801040029 Đào Bá Phương LỚP: HTTT_K12A B
91 DTC135D4801040006 Nguyễn Thị Thảo LỚP: HTTT_K12A B
92 DTC135D4802010293 Lê Hà Thu LỚP: HTTT_K12A B
93 DTC135D4802010193 Nguyễn Thị Hảo LỚP: CNTT_K12C B
94 DTC135D4802010198 Hoàng Thị Huệ LỚP: CNTT_K12C B
95 DTC135D4802010206 Nguyễn Thị Lan LỚP: CNTT_K12C B
96 DTC135D4802010215 Phạm Văn Phúc LỚP: CNTT_K12C B
97 DTC135D4802010221 Nguyễn Thị Thắm LỚP: CNTT_K12C B
98 DTC135D4802010227 Triệu Thị Thu LỚP: CNTT_K12C B
99 DTC135D4802010236 Dương Hữu Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
100 DTC135D4802010237 Hoàng Anh Tuấn LỚP: CNTT_K12C B
101 DTC135D4802010239 Lý Thị Tuyết LỚP: CNTT_K12C B
102 DTC135D4802010242 Lê Thị Ý LỚP: CNTT_K12C B
103 DTC135D4802010507 Nguyễn Hán Dư LỚP: CNTT_K12E B
104 DTC135D4802010520 Hoàng Văn Hải LỚP: CNTT_K12E B
105 DTC135D4802010544 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12E B
106 DTC135D4802010640 Đinh Thị Huyền Mai LỚP: CNTT_K12E B
107 DTC135D4802010554 Nguyễn Thị Oanh LỚP: CNTT_K12E B
108 DTC135D4802010556 Phạm Thị Phúc LỚP: CNTT_K12E B
109 DTC135D4802010585 Bùi Thanh Tùng LỚP: CNTT_K12E B