Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM D MÔN NTC321_Công nghệ mới trong truyền thông và mạng máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
2 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A D
3 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A D
4 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A D
5 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A D
6 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A D
7 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
8 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A D
9 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A D
10 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A D
11 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A D