Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM C MÔN NTC321_Công nghệ mới trong truyền thông và mạng máy tính (2)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A C
2 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A C
3 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A C
4 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A C
5 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A C
6 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A C
7 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A C
8 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A C
9 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A C
10 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A C
11 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A C
12 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A C
13 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A C
14 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A C
15 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A C
16 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A C
17 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A C
18 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A C
19 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A C
20 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A C
21 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A C
22 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A C