Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM NONE MÔN NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010244 Lưu Thế Anh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
2 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4801020302 Nguyễn Thành Dũng LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
5 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A F
6 DTC135D4802010054 Nguyễn Hữu Đỉnh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
7 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A F
8 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A F
9 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A F
10 DTC135D4802010271 Hà Thị Ngọc Linh LỚP: CNTT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
11 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A F
12 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
13 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A F
14 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A F
15 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A F
16 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A F
17 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
18 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A F
19 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A F
20 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A F
21 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A F
22 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B F
23 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B F
24 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B F
25 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
26 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B F
27 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B F
28 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B F
29 DTC135D4802010170 Lê Ngọc Tùng LỚP: CNTT_K12B Chưa học hoặc Không phải học
30 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
31 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C F
32 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C F
33 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
34 DTC13ND4802010001 Ngô Trung Kiên LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
35 DTC125D4802010164 Đặng Văn Quỳnh LỚP: CNTT_K12C Chưa học hoặc Không phải học
36 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
37 DTC135D4802010591 Đinh Thế Anh LỚP: CNTT_K12E Chưa học hoặc Không phải học
38 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E F
39 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
40 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E F
41 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E F
42 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E F
43 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E F
44 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
45 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
46 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E F
47 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E F
48 DTC135D4801020001 La Đức Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
49 DTC135D4801020150 Phạm Tuấn Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
50 DTC135D4801020003 Trịnh Thị Lan Anh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
51 DTC135D4801020306 Đoàn Minh Bắc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
52 DTC135D4801020005 Trần Văn Bắc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
53 DTC135D4801020200 Nguyễn Duy Bình LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
54 DTC135D4801020212 Đậu Thị Bình LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
55 DTC135D4801020010 Quàng Văn Cường LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
56 DTC135D4801020012 Vàng A Di LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
57 DTC135D4801020013 Ma Văn Đông LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
58 DTC135D4801020014 Hoàng Thị Thu Hà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
59 DTC135D4801020080 Nguyễn Đình Hà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
60 DTC135D4801020081 Đỗ Văn Hải LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
61 DTC135D4801020082 Phạm Ngọc Hải LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
62 DTC125D4801020009 Trịnh Đức Hạnh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
63 DTC135D4801020015 Bùi Lệ Hảo LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
64 DTC135D4801020016 Triệu Trung Hiếu LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
65 DTC135D4801020085 Phạm Hồng Hoàng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
66 DTC135D4801020087 Nguyễn Anh Hùng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
67 DTC135D4801020019 Hoàng Quốc Huy LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
68 DTC135D4801030155 Nguyễn Thị Huyền LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
69 DTC135D4801020018 Nguyễn Ngọc Hưng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
70 DTC135D4801020089 Nguyễn Quang Khánh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
71 DTC135D4801020021 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
72 DTC135D5103020035 Nguyễn Trung Kiên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
73 DTC135D4801020022 La Thị Vân Kiều LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
74 DTC135D4801020090 Lê Phúc Lâm LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
75 DTC135D4801020023 Chu Thuỳ Linh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
76 DTC125D4801020015 Nguyễn Xuân Mạnh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
77 DTC135D4801020092 Lê Tuấn Minh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
78 DTC135D4801020167 Lục Văn Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
79 DTC135D4801020024 Nguyễn Thị Ngọc LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
80 DTC135D4801020025 Nguyễn Việt Nguyên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
81 DTC135D4801020026 Nguyễn Hữu Ninh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
82 DTC135D4801020027 Vũ Hoài Ninh LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
83 DTC135D4801020098 Đỗ Thị Quyên LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
84 DTC135D4801020102 Đặng Thế Song LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
85 DTC135D4801020029 Hoàng Ngọc Thái LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
86 DTC135D4802012003 Nguyễn Quang Thái LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
87 DTC135D4801020104 Trần Công Thành LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
88 DTC135D4801020031 Vy Nghĩa Thành LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
89 DTC135D4801020032 Hoàng Văn Thật LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
90 DTC135D4801020107 Nguyễn Dương Toàn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
91 DTC135D4801020108 Lê Thanh Trà LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
92 DTC135D4801020035 Lưu Thị Quỳnh Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
93 DTC135D4801020036 Nguyễn Đỗ Huyền Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
94 DTC135D4802010233 Phạm Thị Thuỳ Trang LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
95 DTC135D4801020037 Đỗ Ngọc Tú LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
96 DTC135D4801020046 Lường Văn Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
97 DTC135D4801020041 Nguyễn Anh Tuấn LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
98 DTC135D4801020042 Nguyễn Thanh Tùng LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
99 DTC135D4801020038 Nguyễn Duy Tư LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
100 DTC135D4801020112 Nguyễn Văn Tường LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học
101 DTC135D4801020301 Lê Thanh Xuân LỚP: TT&MMT_K12A Chưa học hoặc Không phải học