Home Students

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐIỂM F MÔN NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3)

STT Mã sinh viên Họ và Tên Lớp Điểm
1 DTC135D4802010044 Hoàng Hữu Bách LỚP: CNTT_K12A F
2 DTC135D4802010049 Lê Tiến Dũng LỚP: CNTT_K12A F
3 DTC135D4802010051 Đào Quang Đại LỚP: CNTT_K12A F
4 DTC135D4802010060 Lê Thị Hiền LỚP: CNTT_K12A F
5 DTC135D4802010062 Lê Thị Hòa LỚP: CNTT_K12A F
6 DTC135D4802010063 Dương Văn Hoài LỚP: CNTT_K12A F
7 DTC135D4802010073 Lê Ngọc Mai LỚP: CNTT_K12A F
8 DTC135D4802010074 Lương Đình Mạnh LỚP: CNTT_K12A F
9 DTC135D4802010078 Lãnh Thị Nguyên LỚP: CNTT_K12A F
10 DTC135D4802010079 Đoàn Công Nhật LỚP: CNTT_K12A F
11 DTC135D4802010083 Trần Thuý Quỳnh LỚP: CNTT_K12A F
12 DTC135D4802010090 Lương Tuấn Thảo LỚP: CNTT_K12A F
13 DTC135D4802010087 Phạm Ngọc Thắng LỚP: CNTT_K12A F
14 DTC135D4802010095 Ninh Thế Thuyết LỚP: CNTT_K12A F
15 DTC135D4802010097 Lê Thu Trang LỚP: CNTT_K12A F
16 DTC135D4801020039 Đàm Mạnh Tứ LỚP: CNTT_K12A F
17 DTC135D4802010108 Nông Hải Yến LỚP: CNTT_K12A F
18 DTC135D4802010747 Phạm Thị Diện LỚP: CNTT_K12B F
19 DTC135D4802010121 Đỗ Văn Đạt LỚP: CNTT_K12B F
20 DTC135D4802010123 Tạ Văn Đông LỚP: CNTT_K12B F
21 DTC135D4801020234 Lường Tuấn Hùng LỚP: CNTT_K12B F
22 DTC135D4801020323 Nguyễn Đức Long LỚP: CNTT_K12B F
23 DTC135D4801020300 Hoàng Trung Tiến LỚP: CNTT_K12B F
24 DTC135D4802010169 Lâm Văn Tùng LỚP: CNTT_K12B F
25 DTC135D4802010740 Nguyễn Quang Vũ LỚP: CNTT_K12B F
26 DTC135D4802010703 Ma Văn Cương LỚP: CNTT_K12C F
27 DTC135D4802010182 Trần Văn Cường LỚP: CNTT_K12C F
28 DTC135D4802010309 Nông Quang Huy LỚP: CNTT_K12C F
29 DTC135D4802010234 Sầm Quang Trung LỚP: CNTT_K12C F
30 DTC135D4802010504 Nguyễn Văn Chung LỚP: CNTT_K12E F
31 DTC135D4802010249 Đỗ Mạnh Cường LỚP: CNTT_K12E F
32 DTC135D4802011500 Bàn Văn Dương LỚP: CNTT_K12E F
33 DTC135D4802010512 Nguyễn Mạnh Đạt LỚP: CNTT_K12E F
34 DTC135D4802010608 Phạm Văn Đông LỚP: CNTT_K12E F
35 DTC135D4802010256 Nguyễn Trường Giang LỚP: CNTT_K12E F
36 DTC135D4802010269 Tống Chung Kiên LỚP: CNTT_K12E F
37 DTC135D4802010642 Nguyễn Duy Minh LỚP: CNTT_K12E F
38 DTC135D4802010572 Đỗ Xuân Thu LỚP: CNTT_K12E F
39 DTC135D4802011515 Vi Đình Trưởng LỚP: CNTT_K12E F